Bảng hiệu Coffee The Cat

  • Bảng hiệu Coffee The Cat
  • Chữ mica dựng nổi
  • Led hắt mặt chữ
  • Khung sắt định hình